Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Hồ Phạm Huy Ánh (Phần 5b)

BÀI GING  
Biến Đổi Năng Lượng Đin Cơ  
TS. HPhm Huy Ánh  
TS. Nguyn Quang Nam  
March 2010  
Lecture 5  
1
Các dn xut tnguyên lý “Đồng-Năng Lượng”  
¾ Ta cn xác định Wm(λ, x),vi i = i(λ, x). Do đây là bài toán phc tp, sdễ  
dàng hơn nếu tính trc tiếp fe tλ = λ(i, x).  
e
dWm = idλ f dx  
d
(
λi  
)
= idλ + λdi  
idλ = d  
(
λi  
)
λdi  
e
e
dWm = d  
(
λi  
)
λdi f dx  
d
(
λi Wm  
)
= λdi + f dx  
¾ Ta định nghĩa đồng-năng lượng ( co-energy ) như sau:  
λi Wm =Wm' = Wm'  
¾ Ly tích phân dW’m dc theo Ob’b (xem Fig. 4.21), vi fe = 0 trong khong Ob’  
(
i, x  
)
i
Wm'  
(
i, x  
)
= λ  
(
i, x di  
)
0
¾ Tách theo đạo hàm riêng ta được,  
Wm'  
Wm'  
x  
dWm' =  
di +  
dx  
i  
fe  
λ
Lecture 5  
2
Bài Tp 4.8  
Φ
¾ Xác định fe ca hthng thhin trong Hình 4.22.  
Ni  
Riron  
lc  
2x  
Rgap  
Riron =  
Rgap =  
μA  
μ0 A  
Ni  
Ni  
Ni  
Φ =  
=
=
2x  
lc  
μA  
Riron + Rgap  
R
( )  
x
+
μ0 A  
¾ Ta xác định tthông liên kết và giá trị đồng-năng lượng  
N 2i  
N 2i2  
i
Wm' = λ  
(
i, x di =  
)
λ = NΦ =  
0
R
x
( )  
2R  
( )  
x
¾ Lc đin phát sinh sbng:  
Wm'  
2 2  
N i d 1  
N 2i2  
f e =  
=
= −  
2
lc  
2x  
μ0 A  
x  
2 dx R  
x
( )  
(
)
μ0 A +  
μA  
Lecture 5  
3