Bài giảng Cơ sở thiết kế máy - Chương 5: Bộ truyền xích - Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy  
Slide 1  
Chương 5: Bộ truyền xích  
Trần Thiên Phúc  
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy  
Slide 3  
5.1 Khái niệm chung:  
Nguyên lý hoạt động  
Phân loại cơ cấu
Theo cấu tạ
Theo số dãy
Ưu nhược điểm:  
Hiệu suất ca
Không cần phải c
Kích thước bé và
Gây ồn khi hoạt đ
Vận tốc tức thời k
Cần bôi trơn thường xuyên và bộ phận điều chỉnh xích  
Phạm vi sử dụng  
Chương 5: Bộ truyền xích  
Trần Thiên Phúc  
 
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy  
Slide 4  
5.2 Kết cấu xích
Xích ống con
Chỉ nên sử d
Xích ống  
Chỉ sử dụng
Xích răng  
Chỉ sử dụng
Đĩa xích  
Xích ống
Xích răng  
Chương 5: Bộ truyền xích  
Trần Thiên Phúc  
 
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy  
Slide 5  
5.3 Thông số hình học của bộ truyền:  
Bước xích: Tỉ lệ thuận với khả năng tải nhưng với cả va đập và tiếng ồn. Nên  
chọn bước xích nhỏ khi tốc độ làm việc cao.  
Số răng đĩa xích: Tỉ lệ nghịch với tải trọng động. zmin = 15 (với tải trọng động là  
21), có thể chọn sơ bộ theo z1 = 29 2u. Zmax = 120 (với xích răng là 140).  
Đường kính vòng chia  
Đường kính vòng ngoài  
Khoảng cách trục  
và  
Số mắc xích  
sau đó phải tính lại khoảng cách trục  
Chương 5: Bộ truyền xích  
Trần Thiên Phúc  
 
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy  
Slide 6  
5.4 Động học bộ truyền xích:  
Vận tốc trung bình của bộ truyền  
Tỉ số truyền trung bình  
Vận tốc và tỉ số truyền tức thời  
Chương 5: Bộ truyền xích  
Trần Thiên Phúc