Bài tập Lập trình mạng

Bài tập tuần 1:  
1. Viết chương trình TCPClient, kết nối đến một máy chủ xác định bởi tên miền hoặc  
địa chỉ IP. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến Server. Tham số được  
truyền vào từ dòng lệnh dạng  
TCPClient.exe <Địa chỉ IP/Tên miền > <cổng>  
2. Viết ctr TCPServer, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh . Mỗi khi  
có client kết nối đén, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định , sau  
đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham  
số dòng lệnh  
TCPServer.exe <Cổng> <Tệp tin chứa câu chào > <Tệp tin lưu nội dung  
client gửi đến>  
Hãy chỉnh code  
- Nhận được dữ liệu từ được một thằng nào gửi đến thì nó gửi sang sender còn  
lại  
Bài tập tuần 2:  
1. Viết chương trình clientinfo thực hiện kết nối đến một máy chủ xác định và  
gửi thong tin về tên máy, danh sách các ổ đĩa có trong máy, kích thước các  
ổ đĩa. Địa chỉ ( tên miền ) và cổng nhận vào từ tham số dòng lệnh.  
VD: clientifo abc.com  
1234  
2. Viết chương trình serverifo đợi kết nối từ clientinfo và thu nhận thong tin từ  
client, hiện ra màn hình. Tham số dòng lệnh truyền vào là cổng mà  
serverifo sẽ đợi kết nối  
Serverinfo 1234  
VD: TCPServer.exe 8888 chao.txt client.txt  
docx 1 trang baolam 28/04/2022 15020
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Lập trình mạng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • docxbai_tap_lap_trinh_mang.docx