Bài giảng Quản lý chất thải rắn đô thị - Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn đô thị - Nguyễn Thị Kim Thái