Trường trung học cơ sở: Ngôi nhà tự nhiên của chương trình học tích hợp

DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015  
Trường trung học cơ sở: ngôi nhà tnhiên  
của chương trình học tích hp  
Thai thp kqua, các nhà giáo dc trung học cơ sở đã có những nlc ci cách,  
nhưng chương trình hc tích hp liên môn hc vn còn hiếm.  
Jemes Beane*  
CN. Võ ThTích và TS. Phm Thị Lan Phượng** dịch  
Vi các miếng ghép đã cho của trò chơi ghép hình và ghép chúng lại vi nhau,  
không nghi nggì na, chúng ta sthấy được hình nh mà chúng to nên. Xét cho cùng,  
đó không chỉ là bức hình mà còn nói lên ý nghĩa của trò chơi và đảm bo cho chúng ta  
biết chc rng tt các miếng ghép đã được ghép li vi nhau, không tha không thiếu. Nếu  
không có hình nh này, có lchúng skhông bận tâm gì đến trò chơi ghép hình cả.  
Trtrêu thay tình hung này li rt ging vi vic ta yêu cu trem hc toàn thi  
gian ở trường. Đối vi hc sinh (HS), một chương trình học điển hình trình bày mt dãy  
dài vô tn nhng svic, những kĩ năng lẻ t, ri rc và không liên quan. Những điều này  
có thkết ni vi nhau hoặc hướng đến mt bc tranh tng thlà vấn đề phải được chp  
nhn bi những người tr, hoặc chính xác hơn là dựa trên thm quyn của người trưởng  
thành. Giống như khi chơi trò ghép hình mà không có hình hướng dẫn, người ta chcó thể  
da vào nim tin rng nhng mnh ghép ghép li thành mt tng th, và có mt con số  
đúng đắn và mt skết hp ca nhng mnh ghép.  
Những lĩnh vực kiến thc  
Đây là thời điểm ta phải đối din vi stht là nhng môn hc hoặc các lĩnh vực  
kiến thức mà chương trình học kiu truyn thống được thiết kế dựa vào đó đã bị các  
chuyên gia chia ct theo nhng mục đích riêng của h. Nhng môn hc này hàm cha  
nhiu kiến thức nhưng không phải tt c. Nhng ranh gii ca chúng hn chế chúng ta  
tiếp cn những ý nghĩa rộng hơn.  
Đối vi nhiều người không phi là nhng hc gichuyên ngành môn hc, các môn  
học như thế chlà các phm trù trừu tượng. Khi chúng ta đương đầu vi nhng tình hung  
hóc búa, hay nhng vấn đề thc tế hp dn trong cuc sống, chúng ta không đặt câu hi  
phần nào dùng đến kiến thc toán hc, khoa hc, lch sử,.. Thay vào đó, chúng ta dựa vào  
hoc tìm kiếm nhng kiến thc, kỹ năng từ mt vài hoc tt ccác ngun mà có thgiúp  
* Bn quyn tài liệu nguyên văn: Beane, James A. (1991). The middle school: Natural home of  
integrated curriculum. Educational Leadership 49, 9-13.  
** Vin Nghiên cu Giáo dc - Trường Đại hc Sư phạm TP. HCM  
101  
DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015  
ích. Tóm lại, các trường hc xây dng và tchc một chương trình học mà đó chỉ là mt  
sáng chế tinh xo ca cuc sng, và do đó gây cản trcho giáo dc vn có tính thng nht  
và đầy ý nghĩa.  
Trong khi vic suy lun từ trò chơi ghép hình giúp ta hiểu được nhược điểm ca mt  
chương trình học vi các môn hc riêng r, nó chtiết lphn nào mt vấn đề sâu hơn ca  
cách tiếp cn này. Vic hc tp tht sbao gm sự tương tác với môi trường như cách mà  
chúng ta đã trải nghiệm để biến chúng trthành mt phn trong hthống ý nghĩa của  
chúng ta. Tích hp là mt thứ gì đó ta làm cho chính bản thân mình; điều này không được  
thc hin bởi người khác. Điều này có nghĩa là toàn bộ bc tranh mà chúng ta bắt đầu  
(tình hung, vấn đề hóc búa) là cái mà chúng ta sáng to hoặc tưởng tượng ra. Điều này  
rt quan trng vi chúng ta, và squan trng này buc chúng ta thc hin nó.  
Do đó, chúng ta thấy được scn thiết ca vic tích hợp trong chương trình học.  
Nhưng chúng ta phải cn thn nhn thc rằng chương trình học tích hp có hai khía cnh  
quan trọng. Đầu tiên, tích hp hàm ý mt stoàn thvà thng nhất hơn là sự riêng bit và  
ri rc. Thhai, một chương trình học tích hp thc thxảy ra khi cá nhân người trẻ  
đương đầu vi nhng câu hỏi có ý nghĩa và dấn thân trong nhng tri nghim liên quan  
đến nhng câu hỏi đó, những tri nghim hcó thtích hp vào trong hthống ý nghĩa  
ca mình. Khi chúng ta tìm kiếm để tích hợp chương trình học, chúng ta cn tìm hiu  
nhng câu hỏi và ý nghĩa mà người trsáng tạo hơn là những môn hc mang tính hc  
thuật đã được thiết kế sn.  
Vấn đề chương trình học ở trường trung học cơ sở  
Hơn hai thập kqua, các nhà giáo dc cp trung học cơ sở (THCS) đã có những  
nlực nghiêm túc để cải cách trường hc ca h. Trng tâm ca sbiến chuyn này là  
nhng mtvscn thiết phải suy nghĩ về những đặc tính của đầu giai đoạn vthành  
niên. Nhiều trường THCS (middle school) đã có những bước tiến ấn tượng trong vic  
hướng đến một môi trường học đường tích cc và tái cu trúc ssp xếp tchức như xếp  
lch hc theo khi kiến thc và cng tác liên môn gia các giáo viên. Tuy có nhiều bước  
biến chuyển đáng kể, nó vn không trlời được câu hỏi cơ bản quan trng là: Chương  
trình học THCS nên như thế nào?  
Để hiểu vì đâu mà câu hỏi quan trng này li bbquên, chúng ta phi nhìn li mt  
chút thời điểm bắt đầu của xu hướng trường THCS kiểu cũ (junior high school). Trường  
THCS kiểu cũ bắt đầu xut hin Mvào khoảng năm 1910 để đáp lại quan nim cho  
rằng chương trình sơ cấp mrng ca hc sinh la tui tnhà trti lp 8 không phù hp  
với giai đoạn đầu vthành niên. Những người bin hcho cách tchc mi này cho rng  
cách mi có thmang li những chương trình hỗ trợ cho các trường đại học, cũng như  
định hướng nghnghip và nhng môn học kinh điển nhp môn cho sHS bhc vào  
cui khi lớp 8 đang gia tăng. Nói cách khác, trường THCS kiểu cũ được dự định là mt  
phiên bn cấp dưới của trường trung hc phphông (high school), một chương trình  
tương tự được chnh sửa để trnên thích hợp hơn cho giai đoạn đầu vthành niên.  
Trong những năm 1930, những blut gii hạn lao động trem và vic mrng  
giáo dc bt buc vlý thuyết đã làm cho những lp luận như thế này li thời. Cho đến  
102  
DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015  
lúc đó, các nhà giáo dục THCS kiểu cũ đã không nhanh chóng suy tính lại nhng mc  
đích của trường hc ca hhoặc chương trình học mà nhng mục đích này phải gn vào.  
Tuy nhiên, như một phn ca mt svận động rng lớn hơn, một vài đề xut cho sthay  
đổi đã xuất hin. Mt chủ đề kiên định là ý tưởng vvic phát trin một chương trình bao  
gm các kiến thc chung cho tất các HS giai đoạn đầu vthành niên mà sly tri nghim  
làm trung tâm và được tchc xung quanh các vấn đề cá nhân và xã hội. Do đó, nhiều  
trường THCS kiểu cũ đã tạo ra cái gi là gihc khối hay các chương trình cốt lõi ly vn  
đề làm trung tâm.  
Mặc dù đã có các báo cáo về sthành công, những chương trình này chỉ được áp  
dng cho khoảng 12% các trường THCS kiểu cũ cho tới những năm 1950, những bng  
chứng dùng để kìm hãm được duy trì bởi quan điểm GD hàn lâm, ly môn hc làm trung  
tâm. Trong bi cảnh đó, việc phi thay mi li sc mnh sau skin phóng tên la  
Sputnik giúp gii thích ti sao stiến trin của trường THCS có thể đã bỏ sót vấn đề về  
chương trình học như nó đã được tiến hành vào đầu năm 1960. Trong khi một vài đề xut  
cho vic ci tổ chương trình học một cách nghiêm túc đã xuất hin trong những năm gần  
đây, trường "trung hc"(secondary), mt cách tchc ly môn hc làm trung tâm vn tiếp  
tc chiếm ưu thế ở các trường THCS.  
Thm chí những bài báo cáo được phbiến mt cách rng rãi vbài hc liên ngành  
giữa các nhóm ngành điển hình chcó rt ít kết hp gia các môn hc, chng hạn như  
nhng câu hỏi như “từng môn hc có thể đóng góp vào chủ đề này”, những điều này duy  
trì đặc tính chia ct, vtrí, và sc mnh ca nhng môn hc riêng lliên quan. Theo cách  
hiểu này, cái gì được cho là liên môn hc thì thc sự đa môn học và đương nhiên không  
hp thành mt ththng nhất. Hơn nữa, nhng hội viên thường xuyên ca nhng nhóm  
này (nghthut ngôn ng, toán hc, khoa hc, nghiên cu xã hi) tiếp tc phân bit dai  
dng vtrí gia bn môn khoa hc ln này và nhng môn học khác như kinh tế, mthut  
công nghip, nghthut, âm nhc. Ngay cả khi các chương trình học ci tiến ở các trường  
trung hc phổ thông được sa li cho hp vi các phiên bn của trường trung hc phổ  
thông.  
Tm nhìn của chương trình học tích hp  
Mt vài nhà giáo dc gần đây đã xem xét vấn đề chương trình học THCS mt cách  
nghiêm túc. Ni dung ca các cuộc đối thoi ca hcó skhác bit rõ rt so vi các cuc  
tranh lun về tính ưu việt ca mt hoc một lĩnh vực bộ môn nào đó hay các cuộc tho  
lun vcác liên kết gia các chủ đề này. Quthc là, điểm khởi đầu ca nhng cuộc đối  
thoi mi là hoàn toàn khác so vi nhng cuc tranh lun kia.  
Đim khi đầu bao gm 3 khái nim then chốt. Đầu tiên là những trường THCS nên  
trường giáo dc tng quát, nơi mà các chương trình học tp trung vào vic chia srng  
rãi các mi quan tâm ca trẻ giai đoạn đầu vị thành niên hơn là gia tăng sự chuyên bit và  
khác bit gia nhng môn hc. Khái nim thhai là trong khi chương trình học THCS bị  
ràng buc bi nhiu yêu cu và áp lc, mục đích cơ bản và rõ ràng ca nó là phc vcho  
trẻ đầu giai đoạn vthành niên, những người đang hc cp hc này.  
103  
DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015  
Khái nim thba bao gm vic xem xét lại quan điểm đang ngày càng phbiến  
trong vic mô tnhững người đầu giai đon vthành niên, coi hgần như là nạn nhân ca  
giai đoạn phát trin ca h, ví dụ giai đoạn “dở hơi”, “não chết”,,... Trong khi những dán  
nhãn này có thể xem như hài hước, chúng hthp giá trcủa người giai đoạn đầu vthành  
niên, khuyến khích các mong đợi thp và nhng mánh thi phồng như các hthng khu  
hiu, các phiếu quà tặng… để chvic "gihormones cân bng". Cuộc đối thoi mi về  
chương trình học nhìn nhận người giai đoạn đầu vị thành niên như là con người thc th,  
những người cũng tham dự vào thế gii rng ln và có nhng câu hi nghiêm túc và  
nhng mi bn tâm vcả hai điều này.  
Ba câu hi này cùng vi ý nim về quan đim tích hp dn ti một phương án thuyết  
phc trli cho câu hi về chương trình học THCS. Quan điểm mi này bắt đầu vi hai  
loi câu hi và mi quan tâm: những người ở đầu giai đoạn vthành niên biết gì vbn  
thân họ cũng như về thế gii ca hvà những người trong thế gii xung quanh chia sẻ  
những điều đó như thế nào.  
Vic nhn din ra nhng câu hi này là vn đề được trẻ đầu giai đoạn vthành niên  
và người trưởng thành ở các trường hc địa phương quan tâm. Có thminh ha ý tưởng  
này bng mt vài ví d. Nhng trẻ ở giai đoạn này thường có thc mc vnhững thay đổi  
vmặt cơ thể mà họ đang trải nghim, snhn dng bn ngã, mi quan hvi nhng  
người bn cùng trang la, với người lớn và suy nghĩ về vin cảnh tương lai của mình.  
Cùng th