Hương Danh hầu Nguyễn Đăng Thịnh - vị công thần trứ danh thời Chúa Nguyễn và hai văn bia trên mộ ông