Giải pháp góp phần nâng cao hứng thú nghề nghiệp cho sinh viên giáo dục thể chất

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  
GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ NGHỀ  
NGHIỆP CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
TS. Nguyễn Duy Quyết  
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội  
m tắt: Thực tế đã chứng minh, bất cứ làm công việc gì, nghề gì, đều phải nhận thức  
đúng về bản chất của nó và phải thực sự hiểu về nghề của mình đã lựa chọn để từ đó mới thực  
hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhất là đối với nghề làm giáo viên Giáo dục thể chất  
(GDTC) - những người có nghề nghiệp rất đặc thù, rất khác biệt. Vì vậy để mỗi giáo viên  
GDTC thiết tha, hứng thú với nghề, yêu ngành, thì yếu tố quyết định đầu tiên trong hoạt động  
sư phạm đào tạo giáo viên GDTC là cùng với việc trang bị tri thức khoa học, kỹ năng sư  
phạm,… cần đặc biệt chú trọng giáo dục cho sinh viên có được nhận thức đúng đắn về nghề  
dạy học GDTC, có tình cảm sâu sắc với nghề, thiết tha, hứng thú với nghề mà mình đã chọn.  
Bài viết tập trung bước đầu đề một số giải pháp để nâng cao hứng thú nghề cho sinh viên  
GDTC.  
Từ khóa: Giải pháp góp phần nâng cao hứng thú nghề nghiệp, sinh viên sư phạm Giáo dục  
thể chất, bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, tình cảm nghề nghiệp  
Abstract: Actually, any job, any job, must be aware of its true nature and must really  
understand his career has chosen from which to accomplish well the task of myself. Especially  
for teachers as Physical Education - people with very specific occupations, very different.  
Therefore, in order for each Physical Education teacher to be enthusiastic and interested in  
the profession and love of the industry, the first decisive factor in pedagogical training for  
Physical Education teacher is the provision of scientific knowledge and pedagogical skills. ...,  
special attention should be paid to educating students to have proper awareness about  
Physical Education teacher teaching profession, having deep feelings for the job, enthusiasm  
and excitement for the job they have chosen. The article focuses initially on a number of  
solutions to improve job skills for Physical Education students.  
Key word: Solutions to enhance the excitement of the profession, students pedagogy  
Physical education, professional fostering; professional feelings  
1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
người giáo viên không thể giảng dạy và  
Muốn đào tạo thế hệ trẻ - những chủ giáo dục trẻ em đạt kết quả tốt. Đặc biệt,  
nhân tương lai của đất nước có đủ phẩm đối với giáo viên GDTC - những người có  
chất và năng lực phù hợp với yêu cầu của nghề nghiệp rất đặc thù, rất khác với  
thời đại mới, thời đại khoa học công nghệ những giáo viên ở các cấp học, bởi công  
hiện đại, cần phải có đội ngũ giáo viên vừa việc của những giáo viên GDTC rất cần có  
có đức, vừa có tài. Bởi vì: “Giáo viên là tinh thần trách nhiệm cao, sự khéo léo, dịu  
nhân tố quyết định chất lượng của giáo dàng của một người thầy, người hướng  
dục và được xã hội tôn vinh”. Song, nếu dẫn, rất cần sự tận tình, chu đáo, tỉ mỉ đến  
không có nhận thức đúng đắn về công việc từng chi tiết nhỏ và dẫn dắt các hoạt động  
của mình, không có lòng yêu nghề thì của người học đến với thực tiễn của hoạt  
8
động thể dục thể thao. Để có được những GDTC, với hơn nửa thế kỷ xây dựng và  
điều đó, đòi hỏi giáo viên GDTC trước hết phát triển, chúng tôi thấy rằng có không ít  
phải thiết tha, hứng thú với nghề nghiệp, sinh viên sư phạm GDTC chưa thật sự  
yêu mến người học. Đây là yếu tố quyết hứng thú đối với nghề ngay trong giai  
định đối với hoạt động sư phạm của giáo đoạn học tập. Điều này không những ảnh  
viên GDTC. Do tính chất đặc thù của nghề hưởng tới quá trình học tập mà còn ảnh  
nghiệp, ngay từ khi trong giai đoạn học tập hưởng không nhỏ đến công việc của họ  
ở các trường, khoa sư phạm, cùng với việc sau này. Vì vậy, nghiên cứu hứng thú nghề  
trang bị tri thức khoa học, các trường đào nghiệp của sinh viên đang trong thời gian  
tạo GDTC cần đặc biệt chú trọng giáo dục học nghề là điều rất cần thiết. Bài viết đề  
cho sinh viên những nhận thức đúng đắn xuất một số giải pháp mang tính định  
về nghề dạy học, có tình cảm sâu sắc với hướng để nâng cao hứng thú nghề đặc thù  
nghề, thiết tha, hứng thú với nghề mà này.  
mình đã chọn.  
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
Trong giai đoạn học tập, sinh viên sư  
Khách thể mà chúng tôi nghiên cứu  
phạm yêu nghề, yêu ngành sẽ là nguồn gồm 203 sinh viên hệ đại học chính quy,  
động lực to lớn giúp họ hăng say học tập, khóa 46 Trường Đại học Sư phạm TDTT  
tích luỹ tri thức, rèn luyện tay nghề, hoàn Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi còn điều tra  
thiện nhân cách để trở thành những giáo thu thập ý kiến của 28 giảng viên trực tiếp  
viên chân chính trong tương lai. Hứng thú giảng dạy và 5 cán bộ quán lí đang công  
đối với nghề nghiệp có tầm quan trọng lớn tác tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà  
lao. Tìm hiểu thực tiễn trên tại Trường Đại Nội. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp ở  
học Sư phạm TDTT Hà Nội -