Đề xuất một số kiểu bài tập để phát triển kĩ năng tưởng tượng cho học sinh trung học phổ thông trong việc dạy đọc hiểu văn bản tự sự