Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức,  
phong cách của cán bộ, công chức làm  
công tác tổ chức cán bộ  
Ban Tổ chức Tỉnh ủy  
inh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái  
gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất  
S
bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trong sự nghiệp của  
mình, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tổ  
chức cán bộ. Tiếp thu những lời dạy quý báu của Người, Đảng  
ta luôn xác định công tác tổ chức cán bộ có vai trò đặc biệt quan  
trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và điều  
cốt lõi là phải xây dựng cái gốc cho thật vững chắc. Cái gốc đó  
như Bác Hồ đã nói chính là cán bộ mà trước hết là phải xây dựng  
đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức phải có đức, có tài, có tâm  
và có tầm.  
Đạo đức của người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức  
cán bộ chính là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Có liêm,  
chính thì mới có thể đánh giá đúng cán bộ và sử dụng đúng cán  
bộ. Có liêm, chính thì tâm của người cán bộ làm công tác tổ chức  
cán bộ mới vững, mới sáng, không bị lung lay, dao động trước sự  
cám dỗ của vật chất, quyền lực. Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm  
cán bộ phải thực sự công tâm, dựa trên đạo đức, năng lực của cán  
bộ chứ không vì thân quen, tư lợi cá nhân hay hiềm khích riêng  
tư. Để chọn được người tài, sắp xếp đúng người, đúng việc thì  
người làm công tác tổ chức cán bộ phải có tài và có tầm nhìn xa  
trông rộng, khách quan, vừa bao quát vừa cụ thể, vì công tác tổ  
chức cán bộ không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật  
“dụng nhân”. Tài và đức của người làm công tác tổ chức cán bộ  
96  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức  
phải gắn với phong cách gần dân, sát dân, học dân, hiểu dân và  
lắng nghe nhân dân. Người làm công tác tổ chức cán bộ phải  
trung thực, dân chủ. Trung thực, dân chủ trong công tác cán bộ  
nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, từ đó lựa chọn, đào tạo, bồi  
dưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ.  
Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ  
Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII  
về xây dựng Đảng, trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt được một số  
kết quả bước đầu quan trọng. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, Ban  
Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
một số nội dung nổi bật như: Hướng dẫn đánh giá kiểm điểm tập  
thể, cá nhân, trong đó, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;  
kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức,  
lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”,  
“tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp  
loại hàng năm; tham mưu cụ thể hóa quy chế bổ nhiệm cán bộ và  
giới thiệu cán bộ ứng cử đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh  
ủy quản lý. Về tiêu chuẩn để bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử,  
trước hết cán bộ phải nằm trong quy hoạch chức danh đã được  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, phải đảm bảo tiêu chuẩn cụ  
thể của từng chức danh cán bộ. Quy trình, thủ tục thực hiện công  
tác cán bộ đã được cải tiến, điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa  
nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan và phù hợp với tình  
hình thực tế và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu  
xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ có lộ trình, theo từng bước  
cụ thể. Đổi mới trong quy trình giới thiệu cán bộ quy hoạch các  
chức danh lãnh đạo quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, nữ, người  
dân tộc thiểu số, cơ cấu 3 độ tuổi. Số lượng, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ,  
người dân tộc thiểu số đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban  
Thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh,  
huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đều đạt và vượt so  
với quy định của Trung ương.  
Có được những kết quả trên là do có sự quan tâm của cấp ủy,  
97  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học  
lãnh đạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  
phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công chức làm công  
tác tổ chức cán bộ đã có bước phát triển đáng kể, được đào tạo,  
bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Đa số cán bộ,  
công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên  
môn nghiệp vụ, đủ năng lực và sức khỏe… đáp ứng yêu cầu công  
việc, có tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối  
sống. Cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ đã thường  
xuyên đi cơ sở, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tham  
dự và giám sát chặt chẽ quy trình công tác bổ nhiệm cán bộ đảm  
bảo tính khách quan, dân chủ; đồng thời, bám sát các nhiệm vụ  
trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể theo hướng dẫn của cấp trên và  
nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ do cấp ủy giao; tích cực, đổi  
mới phương pháp, phong cách làm việc, khắc phục khó khăn,  
tham mưu và phối hợp tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính  
trị được giao với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về chất  
lượng và tiến độ, hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ, kế  
hoạch công tác đã đề ra.  
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, công  
chức ngành tổ chức xây dựng Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu  
công việc; chưa chủ động thường xuyên nghiên cứu các văn bản  
hướng dẫn của cấp trên hoặc ngại trao đổi kinh nghiệm với đồng  
nghiệp trong ngành, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao  
đạt hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu, đề xuất có lúc, có việc  
chưa kịp thời, chưa hiệu quả.  
Từ thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại  
nêu trên xuất phát từ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn,  
uy tín của một bộ phận cán bộ, công chức chưa ngang tầm nhiệm  
vụ. Các cấp ủy, lãnh đạo và mỗi cán bộ trong ngành tổ chức phải  
kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách  
mạng” như lời Bác Hồ đã dạy; xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực  
đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát  
chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá  
98  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức  
việc thực hiện”; tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ,  
công chức làm công tác tổ chức cán bộ thực sự vững vàng, trong  
sáng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Bên cạnh đó, cần  
phải thường xuyên rà soát lại quy trình, thủ tục, từng bước thực  
hiện bổ sung, hoàn thiện, đổi mới các khâu trong công tác cán bộ  
như tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân  
chuyển, điều động, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán  
bộ theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù  
hợp với thực tiễn địa phương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm  
bảo yêu cầu về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa và  
phát triển.  
Sứ mệnh của người làm công tác tổ chức cán bộ là vô cùng to  
lớn, vinh dự và trách nhiệm càng lớn thì đạo đức, phong cách của  
họ càng phải đúng đắn và mẫu mực. Mỗi cán bộ, công chức làm  
công tác tổ chức cán bộ phải không ngừng phấn đấu vươn lên,  
thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt,  
đổi mới phong cách làm việc theo hướng: sâu sát thực tiễn, giữ  
vững nguyên tắc, chịu khó lắng nghe, nắm vững Điều lệ Đảng,  
nắm vững các nguyên tắc, quy tắc, quy định, văn bản có liên  
quan. Đặc biệt là phải hết sức nhân văn, công tâm, trong sáng,  
khách quan và tận tụy; phấn đấu xây dựng đạo đức, phong cách  
cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ “Trong sáng -  
gương mẫu - khiêm tốn - tinh thông nghiệp vụ”.■  
99  
pdf 4 trang baolam 16/05/2022 1160
Bạn đang xem tài liệu "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdftu_tuong_ho_chi_minh_ve_xay_dung_dao_duc_phong_cach_cua_can.pdf