Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 5: Máy bơm, trạm bơm, bể chứa, đài nước - Nguyễn Đình Huấn

Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
I - MAY BÅM:  
Trong cac hã thäng cáp næåc , may båm âæåc sæ dung å cac tram båm cáp I âã âæa  
næåc tæ cäng trçnh thu lãn cäng trçnh lam sach va å tram båm cáp II âã âæa næåc tæ cac bã  
chæa næåc sach lãn âai va vao mang phán phäi cho cac âäi tæång sæ dung. No thuäc nhom  
may nàng læång dung âã biãn cå nàng nhán âæåc tæ âäng cå âiãn thanh cå nàng cua dong chát  
long. Trong ky thuát cáp næåc hiãn nay loai may båm âæåc sæ dung phä biãn nhát la båm ly  
tám chay bàng âäng cå âiãn. Å âáy chè xet loai båm âo ma thäi.  
1/ BÅM LY TÁM - SÅ ÂÄ CÁU TAO VA NGUYÃN TÀC HOAT ÂÄNG:  
Bä phán chênh cua båm ly tám (hçnh 5.1) la banh xe cäng tac co gàn cac ban la (canh  
båm) âàt lãn truc bãn trong thán båm. Thán may båm âæåc näi våi äng hut va äng âáy.  
6
5
4
Hçnh 5.1: May båm ly tám.  
1- Ro chàn rac  
3
2- Læåi ga  
3- Äng hut  
2
4- Banh xe cäng tac.  
5- Lä mäi næåc.  
6- Äng âáy.  
1
Træåc khi cho may båm chay phai âä âáy næåc vao thán båm va äng hut (mäi næåc).  
Khi quay banh xe cäng tac, næåc âa âæåc mäi træåc nàm giæa cac ban la, dæåi tac dung cua  
læc ly tám bë bàn tæ tám ra thanh bãn våi täc âä lån va âæåc nen ep âã vao buäng xoàn tao ra  
ap læc cán thiãt âæa næåc ra äng âáy. Phán å tám båm, træåc läi vao banh xe cäng tac xuát  
hiãn ap suát chán khäng, do âo næåc tæ nguän bãn ngoai dæåi tac dung cua ap suát khê quyãn  
theo äng hut vao bä sung liãn tuc cho båm.  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 44 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
2/ PHÁN LOAI BÅM:  
Theo ap læc:  
- Ap læc tháp: < 20m.  
- Ap læc trung bçnh: 20 - 60m.  
- Ap læc cao: > 60m.  
banh xe cäng tac thæång la båm ap læc cao.  
Theo sä banh xe cäng tac: båm co 1 hay nhiãu banh xe cäng tac. Cac båm nhiãu  
Theo cach bä trê truc båm:  
- Båm truc ngang.  
- Båm truc âæng.  
Cac båm truc ngang thæång co chiãu cao hut næåc han chã (dæåi 8m).  
Theo dëch thã cán båm: båm cáp næåc, båm næåc thai, båm bun, cat,...  
3/ CAC CHÈ SÄ QUAN TRONG CUA BÅM:  
Khi chon may båm thæång càn cæ vao cac chè sä quan trong cua båm sau âáy:  
a/ Læu læång :  
Ky hiãu la Q, la khäi læång dëch thã âæåc båm âi trong mät âån vë thåi gian, [m3/h],  
[m3/s], [l/s].  
b/ Chiãu cao hut næåc va âáy næåc âëa hçnh:  
Chiãu cao hut næåc âëa hçnh, ky  
hiãu la Hh.âh, la hiãu sä giæa cao trçnh âàt  
Hâ.âh  
truc may båm våi cao trçnh mæc næåc tênh  
toan trong bã hut hay nguän båm. Con chiãu  
cao âáy âëa hçnh, ky hiãu Hâ.âh, la hiãu sä  
Hh.âh  
giæa cao trçnh âiãm láy næåc tênh toan bát låi  
nhát so våi truc may båm. Âån vë tênh la  
met.  
Hçnh 5.2: Chiãu cao hut va âáy âëa hçnh  
c/ Cät chán khäng hut næåc:  
Ky hiãu la Hck, âæåc tênh bàng cäng thæc:  
Hck = Hh.âh + hh + v2/2g  
,
[m].  
hh : Täng tän thát ap læc trong äng hut, [m].  
v2/2g : Tän thát ap læc do thay âäi ván täc khi vao båm, [m].  
d/ Cät chán khäng hut næåc giåi han:  
Ky hiãu la Hck.gh , la chiãu cao lån nhát ma båm co thã hut âæåc næåc, qua chiãu cao  
âo båm khäng thã hut âæåc næåc. Hck.gh phu thuäc vao kãt cáu may båm, vao sä vong quay  
cua banh xe cäng tac va cac thäng sä khac nhæng thæång khäng qua 8m. Nhæ váy âã båm co  
thã hut âæåc næåc ta phai co: Hck.gh > Hck > Hh.âh  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 45 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
e/ Ap læc toan phán cua båm:  
Ky hiãu la H, chiãu cao lån nhát ma båm co thã âáy næåc âi âæåc, xac âënh bàng  
cäng thæc:  
H= Hh.âh + Hâ.âh +h , [m].  
h : täng tän thát ap læc trong äng hut, äng âáy va cac thiãt bë khac trãn cac âæång äng âo  
(nãu co).  
f/ Cäng suát cua båm:  
Cäng suát hæu êch:  
γQH  
Nh =  
,
,
[KW].  
[KW].  
102  
γ : ty trong cua næåc, [N/m3].  
Cäng suát trãn truc:  
Nh γQH  
Nt =  
=
η
102η  
η : hã sä hæu êch toan phán cua båm, co thã âat tæ 60 -75% cho âãn 80 - 92% tuy theo loai  
båm va cäng nghã chã tao no.  
4/ ÂÀC TÊNH CÄNG TAC CUA BÅM VA ÄNG DÁN:  
a/ Cac âàc tênh cäng tac cua båm ly tám:  
H, [m]  
Q-H]  
N, [kW]  
Q-N  
η, [%]]  
Q-η  
Q, [l/s; m3/h]  
Hçnh 5.3: Âàc tênh cäng tac cua may båm.  
Trãn hçnh 5.3 giåi thiãu cac âæång âàc tênh cäng tac cua båm ly tám. Âo la cac mäi  
liãn hã giæa sæ thay âäi læu læång Q våi ap læc H, våi cäng suát trãn truc N, va våi hiãu suát η  
cua båm. Âiãm 1 cua âàc tênh Q - η goi la âiãm cäng tac täi æu tæc la âiãm ma båm lam viãc  
våi hiãu suát cao nhát. Cac âæång âàc tênh nay âæåc xáy dæng sau khi chã tao va cho ván hanh  
thæ âäi våi tæng loai may båm va âæåc thã hiãn trong cac ly lëch may båm.  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 46 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
b/ Âàc tênh äng dán (hay hã thäng äng dán)  
Âàc tênh äng dán trong HTCN co thã biãu diãn dæåi dang hai sä hang:  
H = Hâh + h  
Hâh : Chiãu cao båm næåc âëa hçnh, tæc la hiãu sä cao trçnh mæc næåc å âiãm láy næåc so våi  
cao trçnh mæc næåc å bã chæa [m].  
h : Täng tän thát ap læc trong äng hut va trong hã thäng äng phán phäi cua mang [m].  
Âo la âæång cong dang Parabän, âènh nàm å truc tung, cach truc hoanh mät khoang  
la Hâh.  
H
E
Hçnh 5.4: Âàc tênh äng dán.  
h
C
D
Hâh  
Q [m3/s]  
Gia trë tän thát: h = S.Q2.  
S : Sæc khang.  
Q : Læu læång trong äng.  
h1 = S.Q12 .  
h2 = S.Q22 .  
...  
hn = S.Qn2 .  
c/ Âä thë âàc tênh chung cua may båm va äng dán:  
Âã xac âënh chã âä cäng tac täi æu cua båm våi hã thäng äng dán âa cho cán xáy  
dæng âä thë âàc tênh chung ca may båm va âæång äng. Trãn hçnh 5.5 giåi thiãu âàc tênh  
Q-H cua båm va âàc tênh C-E cua äng dán. Sau khi ke âæång thàng CD song song va cach  
truc hoanh mät khoang Hâh , ta bä sung vao âo gia trë cua tän thát ap læc h æng våi tæng gia trë  
cua læu læång Q theo cäng thæc h = S.Q2 (våi S la sæc khang thuy læc cua äng) ta xáy dæng  
âæåc âæång âàc tênh äng dán C-E. Giao âiãm A giæa âæång âàc tênh Q-H cua båm våi âàc  
tênh äng dán C-E goi la âiãm cäng tac cua båm âa chon lam viãc trãn hã thäng äng dán âa co.  
Tæ âiãm cäng tac nay ta co thã xac âënh âæåc læu læång QA , ap læc HA , hiãu suát ηA va cäng  
suát NA cua may båm lam viãc trãn hã thäng äng dán âa co. May båm cán âæåc chon sao cho  
âiãm cäng tac nay nàm trong khu væc co hiãu suát lån nhát. Trãn thæc tã, may båm âæåc chon  
trong khu væc giåi han båi hai âæång âàc tênh Q-H cua no; âæång trãn æng våi âæång kênh  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 47 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
banh xe cäng tac lån nhát va âæång dæåi æng våi âæång kênh banh xe cäng tac sau khi âa got  
âi mät giåi han cho phep nao âo.  
H [m]  
Q-H  
E
HA  
C
A
Hçnh 5.5: Âàc tênh may båm - äng dán.  
D
QA  
Q [m3/s, l/s]  
5/ THAY ÂÄI ÂÀC TÊNH Q-H CUA BÅM:  
Cac âàc tênh cua båm co thã thay âäi bàng cach thay âäi sä vong quay hoàc got båt  
âæång kênh cua banh xe cäng tac. Goi Q va Q1 ; H va H1 ; N va N1 ; n va n1 la læu læång, ap  
læc, cäng suát va sä vong quay cua båm å trang thai cu va måi, ta co thã xáy dæng âàc tênh  
måi cua båm bàng cac mäi quan hã sau âáy:  
a/ Thay âäi sä vong quay cua banh xe cäng tac:  
2  
3  
Q
n
H
n
N
n
=
Q1 n1 H1  
;
=
va  
=
n1  
N1  
n1  
Tæc la læu læång, ap læc va cäng suát cua båm thay âäi tæång æng bác mät, bác hai va  
bác ba so våi viãc thay âäi sä vong quay cua banh xe cäng tac.  
b/ Got båt canh xe cäng tac:  
Giåi han sæ dung cua båm ly tám âæåc må räng rát nhiãu nãu got båt âæång kênh banh  
xe cäng tac ma khäng anh hæång nhiãu âãn hiãu suát cua no. Giåi han cho phep co thã tæ 7 -  
20% cua âæång kênh cu ma hiãu suát hæu êch chè giam tæ 1 - 2,5% so våi hiãu suát cu. Khi got  
banh xe cäng tac, sæ dung cac tè lã sau:  
Q/Q1 = Dg/D ; H1 /H = (Dg/D)2 våi Q va Q1 ; H va H1 la læu læång va ap læc æng våi  
âæång kênh banh xe cäng tac træåc va sau khi got båt.  
6/ GHEP BÅM LAM VIÃC SONG SONG VA NÄI TIÃP:  
Trong ky thuát cáp næåc, co thã ghep nhiãu båm lam viãc song song hoàc näi tiãp  
nhau. Nãu mät båm khäng thã cung cáp âu læu læång tênh toan cán thiãt hoàc khi cán phai  
âiãu chènh læu læång do sæ thay âäi lån trong ngay hay trong tæng mua bàng sæ thay âäi sä  
may båm cäng tac thç ghep nhiãu båm lam viãc song song våi nhau (hçnh 5-6). Khi cán tàng  
thãm ap læc båm næåc ma læu læång tênh toan ván giæ nguyãn thç co thã ghep båm lam viãc  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 48 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
näi tiãp nhau, äng âáy cua båm nay âæåc ghep våi äng hut cua mät båm khac âã tao ra ap læc  
cán thiãt (hçnh 5.7).  
H [m]  
E
AI+II  
AI  
C
QI  
QI+II  
Q [m3/s, l/s]  
Hçnh 5.6: Dæng song song.  
H [m]  
E
A
C
Q [m3/s, l/s]  
Hçnh 5.7: Dæng näi tiãp.  
II - TRAM BÅM:  
Tram båm la nåi bä trê cac may båm, âäng cå âiãn, âæång äng, van khoa, thiãt bë  
âiãu khiãn, kiãm tra, âo læång, cac bang âiãn, phong sæa chæa, làp rap cung nhæ cac phong  
lam viãc, phong vã sinh, thay quán ao cho cäng nhán...  
Khi thiãt kã cac tram båm cán læu y cac yãu cáu nhæ: âam bao cung cáp næåc liãn  
tuc; thuán tiãn va an toan trong quan ly, ván hanh; khoang cach giæa cac äng âáy va äng hut  
cung nhæ chiãu dai cua chung phai ngàn nhát, cac âoan näi phai âån gian; co kha nàng tàng  
cäng suát cua tram nay bàng cach thay thã cac may båm co cäng suát lån hån hoàc trang bë  
thãm cac may båm bä sung; co hã sä hæu êch va hã sä sæ dung thiãt bë lån nhát våi chè tiãu chi  
phê nàng læång âiãn la be nhát.  
Cac tram båm co thã phán ra: tram båm cáp I, cáp II, tàng ap, tuán hoan, âàt näi, næa  
näi, næa ngám hoàc ngám; truc ngang, truc âæng, kiãu thu cäng, tæ âäng hoàc tæ xa,...  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 49 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
Tram båm cáp I âæa næåc lãn cäng trçnh lam sach âæåc tênh theo læu læång giå trung  
bçnh trong nhæng ngay dung næåc lån nhát. Chã âä cäng tac cua tram båm cáp II phu thuäc  
vao biãu âä tiãu thu næåc. Viãc båm næåc co thã tiãn hanh âiãu hoa trong ngay hoàc theo tæng  
cáp; nãu båm theo cáp thç dung têch âai næåc va ap læc toan phán cua båm se giam.  
Viãc læa chon loai va sä læång may båm lam viãc cung nhæ dæ træ phai tênh toan co  
xet âãn sæ hoat âäng âäng thåi giæa cac may båm, äng dán va mang äng phán phäi âã âam  
bao chã âä lam viãc cua tram båm âæåc læa chon trãn cå så phán têch âä thë dung næåc va sæ  
hoat âäng âäng thåi ca may båm, äng dán va mang phán phäi. Nãn chon cac may båm cung  
loai âã dã quan ly va giam sä båm dæ træ.  
Cac tram båm cáp I láy næåc màt thæång âàt sáu dæåi âát âã giam chiãu cao hut cua  
båm. Sä læång båm cäng tac trong cac tram cáp I khäng nho hån hai, mäi båm nãn co mät  
äng hut riãng. Cac tram båm cáp II thæång âàt trãn màt âát, co dang hçnh chæ nhát vç co nhiãu  
may båm, cac âæång äng hut co thã näi thäng våi nhau qua cac khoa.  
WC  
T
T
T
QL  
SC  
B
Â
B
Â
B
Â
Hçnh 5.8: Så âä tram båm.  
Âæång äng tæ tram  
båm II tåi tram khäng  
âæåc láy næåc.  
Mang  
TB 2  
III - BÃ CHÆA:  
Tuy thuäc vao muc âêch sæ dung, trong HTCN cac bã chæa co thã âàt å nhæng âëa  
âiãm khac nhau. Chung âæåc dung âã thu va chæa næåc tæ cac tram båm cáp I, tæ cac tram xæ  
ly hoàc tæ cac hã thäng cáp næåc phán vung âã cung cáp cho HTCN tuán hoan; âiãu hoa  
læång næåc giæa tram båm cáp I va cáp II va dæ træ næåc chæa chay, næåc ræa bã làng, bã loc  
cua ban thán nha may næåc.  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 50 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
Bã chæa thæång âæåc trang bë cac âæång äng va thiãt bë nhæ hçnh 5-9: äng dán næåc  
vao bã co bä trê khoa âong må næåc, äng tran näi våi hã thäng thoat, äng hut cua may båm va  
äng xa càn. Ngoai ra con co äng thäng håi, thang lãn xuäng, næåc bao hiãu mæc næåc trong  
bã,...  
Hçnh 5.9: Cáu tao bã chæa næåc.  
- Khi thã têch bã dæåi 2000m3 co thã xáy hçnh tron, lån hån thç xáy hçnh chæ nhát.  
- Tæång va âay cán co låp chäng thám tät.  
- Chiãu cao bã tæ 3-5m, bãn trãn co nàp âáy, äng thäng håi va låp âát âàp co träng co âã giæ  
cho nhiãt âä næåc âæåc än âënh.  
- Âay bã co âä däc i=0,01 vã phêa hä xa càn.  
- Ván täc næåc trong äng dán vao bã v=1,2 -1,5m/s, äng láy næåc ra hay äng hut cua båm  
v=1-1,6m/s, äng tran khäng qua 4m/s.  
Thã têch bã chæa Vb phu thuäc vao chæc nàng va cäng suát cua hã thäng cáp næåc  
âæåc xac âënh bàng cäng thæc:  
Vb = Vâh + Vcc + Vr [m3].  
Vâh : Læång næåc âiãu hoa giæa tram lam sach va tram båm cáp II, âæåc xac âënh bàng âä thë  
(hçnh 5-10) hoàc bàng bang tênh täng håp chã âä lam viãc cua tram xæ ly va tram båm cáp II,  
trong âo tram xæ ly thæång lam viãc âiãu hoa suät ngay âãm, con tram båm cáp II thç lam viãc  
theo cáp, cä gàng bam sat nhu cáu dung næåc.  
Bang tênh täng håp  
%Qngâ  
Giå  
TXL  
TBII  
Vâh  
(%Qngâ) (%Qngâ) (%Qngâ)  
5,2%  
0-1  
1-2  
3,0  
3,0  
...  
4,17  
4,17  
...  
-4,17  
-4,17  
...  
4,17%  
3,5%  
3%  
...  
h
23-24  
3,5  
4,17  
-0,67  
0
6
12  
18  
24  
Vâh =  
Hçnh 5-10: Âä thë xac âënh Vâh  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 51 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
Vcc : Læu læång dæ træ âã chæa chay, âæåc xac âënh bàng cäng thæc:  
Vcc = 3.3,6.Qcc + Qmax - 3QI  
,
[m3].  
Qcc : Læu læång næåc dung âã chæa chay, [l/s].  
Qmax : Täng læång næåc 3 giå dung nhiãu nhát, [m3].  
QI : Læu læång næåc cua tram båm cáp I trong âiãu kiãn lam viãc liãn tuc, [m3].  
Vr : Læång næåc dung cho cac nhu cáu ky thuát cua ban thán nha may næåc nhæ ræa bã làng,  
bã loc,... co thã láy tæ 3-5% cäng suát tram båm.  
IV - ÂAI NÆÅC :  
Âai næåc la cäng trçnh dung âã âiãu hoa læu  
læång va ap læc cho mang læåi cáp næåc. Âai næåc con  
la mät cäng trçnh kiãn truc vç co chiãu cao va thã têch  
lån. Do âàc âiãm kiãn truc, kãt cáu va âiãu kiãn thi  
cäng trãn cao nãn gia thanh xáy dæng âai lån hån nhiãu  
so våi bã chæa. Vç váy khi tênh toan HTCN cán nghiãn  
cæu cán thán ca dung têch, chiãu cao va vë trê âàt âai. Co  
thã dung bã chæa va kha nàng tæ âiãu chènh cua båm ly  
tám âã âiãu hoa læu læång va ap læc næåc ma khäng  
nhát thiãt phai xáy dæng âai. Âäi våi cac hã thäng cáp  
næåc khäng liãn tuc ngay âãm hoàc khi nguän âiãn  
khäng bao âam thç cán xáy dæng âai. Thäng thæång âai  
Hçnh 5.11: Âai næåc.  
âæåc âàt å nhæng vë trê cao âã giam båt chiãu cao thán  
âai va giam gia thanh xáy dæng.  
Hçnh 5-11 la cáu tao cua âai næåc bàng bã täng cät thep. Âai co ba phán chênh:  
mong, thán va báu âai co nàp âáy kên. Cac âæång äng gäm äng dán næåc lãn va xuäng, äng  
tran, äng xa càn. Ngoai ra con co thæåc bao hiãu mæc næåc, âen thàp sang bao hiãu ban âãm,  
thu läi,... Co thã kãt håp âai våi cac cäng trçnh khac nhæ nha å, nha lam viãc, xæång san xuát  
å cac táng dæåi báu âai. Ty lã giæa chiãu cao va âæång kênh âai co thã láy bàng 0,5-1,2.  
Khäng nãn xáy cao qua vç tän nàng læång båm næåc, tàng ap læc va gáy dao âäng lån trong hã  
thäng.  
Thã têch âai næåc âæåc tênh bàng cäng thæc: Vâ = Vâh + Vcc , [m].  
Vâh : Dung têch cán âiãu hoa, xac âënh bàng cach láp bang tênh täng håp (bang 5-1) hoàc âä  
thë biãu diãn chã âä lam viãc cua tram båm cáp II va nhu cáu dung næåc cua thanh phä.  
Vcc : Læång næåc dæ træ âã chæa chay trong âai âæåc tênh trong 10 phut theo TC.11-68:  
Vcc = 0,6.n.qc , [m3] .  
n : Sä læång âam chay âäng thåi.  
qc : Læu læång cho mät âam chay, [l/s].  
Nguyãn Âçnh Huán  
= 52 =  
ÂHBKÂN