Giáo trình Cấp thoát nước - Chương 4: Xử lý nước thiên nhiên - Nguyễn Đình Huấn

Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
I - TÊNH CHÁT NÆÅC THIÃN NHIÃN VA CAC YÃU CÁU VÃ CHÁT  
LÆÅNG NÆÅC  
1/ TÊNH CHÁT CUA NÆÅC:  
a/ Vã phæång diãn ly hoc:  
Nhit ꢁꢂ:ꢀꢁꢂꢃthuc ꢅꢆo ꢇꢈa ꢅꢆꢀꢉꢊꢋi ngun  
- Nꢍꢎc mt: 4 – 400C, ꢁꢂꢃthuc ꢅꢆo t0 không ꢐꢂꢑꢀꢅꢆꢀsthay ꢓꢔi theo ꢓꢄꢀsâu ngun  
nꢍꢎc.  
- Nꢍꢎc ngm: ꢖꢗꢀnhit ꢓꢄꢀtꢍơng ꢓꢙi n ꢓꢚnh 17 – 270C  
Nhit ꢓꢄꢀꢓꢍꢛc ꢜꢝc ꢓꢚnh bng nhit k.  
ꢃꢄꢂꢃꢁꢅc : Biu ꢡꢂꢚlꢍꢛng ꢢꢝc cht lơ lng (ꢢꢝt, ꢥꢦt, ꢧꢈn, ꢢꢝc hp cht hu cơ…) ꢢꢗꢀtrong  
nꢍꢎc. ꢩơn ꢅꢚ: mg/l.  
ꢃꢄꢂtrong :  
- o bng phꢍơng ꢁꢂꢝp Sneller: ꢓꢔꢀnꢍꢎc ꢅꢆo ꢧꢪnh ꢡꢂꢫy tinh cao 30cm, ꢬꢀꢓꢝy ꢢꢗꢀchꢨꢀ  
tiêu chun ꢇꢆu en.  
- o bng phꢍơng ꢁꢂꢝp Diener: ꢧꢪnh ꢡꢂꢫy tinh cao 350mm, y ꢢꢗchthp en  
rng 1mm, trên nn trng, ꢓꢍꢛc chiu ꢥꢝng bng 1ꢀꢧꢗng in 300W.  
ꢩꢄtrong ꢓꢍꢛc o bng ct nꢍꢎc ti a ꢇꢆqua ꢱꢗttrên ꢱꢂꢪn xung ngꢍꢳi ta ꢓꢴc  
ꢓꢍꢛc chꢨꢀtiêu chun hoc du thp.  
ꢃꢄꢂꢃꢆu :  
Do ꢢꢝc cht gumid, hp cht keo ꢢꢫa st, do nhim bn bi ꢢꢝc ꢉꢊꢋi nꢍꢎc ꢡꢂꢶi hay do  
sꢒꢀꢁꢂt trin ꢢꢫa rong ꢡꢶo.  
ꢩꢄꢀꢇu ꢓꢍꢛc ꢜꢝc ꢓꢚnh bng phꢍơng ꢁꢂꢝp so ꢇꢆu theo thang Platin – coban ꢅꢆꢡꢑnh  
bng ꢓꢄ.  
ꢃꢈꢉi ꢊꢇꢃꢊꢋ:  
-ꢀꢷꢈi: do ngun tꢒꢀnhiên ꢡꢋo ra nhꢍ ꢇꢃi ꢧꢈn, ꢓꢣt ꢥꢦt, vi sinh vt ꢁꢂꢈꢀdu ꢢꢸꢀꢹi hay ꢜꢝc  
ꢥꢺc vt…ꢢꢗꢀthꢠꢀdo ngun nhân ꢡꢋo nhclo, phenol, nꢍꢎc ꢡꢂꢶi…ꢜꢝc ꢓꢚnh bng ngi.  
-ꢀꢻꢚ: do ꢢꢝc cht ꢂꢼa tan trong nꢍꢎc ꢡꢋo ra. ꢽꢝc ꢓꢚnh bng nm. Phân bit ꢉꢆm 5 cp:  
rt yu, yu, ꢾꢿ, rt ꢾꢿ, ꢇꢋnh.  
Nguyãn Lan Phæång  
= 29 =  
ÂHBKÂN  
Giao trçnh CÁP THOAT NÆÅC  
b/ Vã phæång diãn hoa hoc:  
Cn ꢍꢎꢇn phn (mg/l): bao gm tt ꢢꢶꢀꢢc cht vô cơ ꢅꢆꢀhu cơ ꢢꢗꢀtrong nꢍꢎc, không kꢠꢀ  
ꢢꢝc cht ꢐꢂꢑ. ꢽꢝc ꢓꢚnh bng ꢇꢝy o nhanh hoc un cho bay hơi 1 dung ꢡꢑch nꢍꢎc ngun nht  
ꢓꢚnh ꢬꢀnhit ꢓꢄꢀ105 – 110 0C cho ꢓꢟn khi ꢡꢾꢴng lꢍꢛng không ꢓꢔi.  
ꢃꢄꢂꢃcng ꢑꢒa nꢓꢔc (mgl/l): ꢓꢄꢀcng ꢢꢫa nꢍꢎc do ꢂꢆm lꢍꢛng Ca2+ꢀꢅꢆꢀMg2+ꢀꢂꢼa tan trong  
nꢍꢎc ꢡꢋo ra.  
-ꢀꢩꢄꢀcng cacbonat do mui Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2  
2-  
-
-ꢀꢩꢄꢀcng không cacbonat do mui SO4 , Cl-, NO3 ꢀꢢꢫa Ca2+, Mg2+  
ꢩꢄꢀcng ꢓꢍꢛc o bng ꢓꢄꢀꢩc (1 ꢓꢄꢀꢩꣀc tꢍơng ng vi 10mg CaO hay 9,19mg MgO  
trong 1ꢀꢉꢑt nꢍꢎc).  
ꢃꢄꢂpH : ꢓꢏc trng bi ion H+ trong nꢍꢎc ( pH = - lg[H+])  
pH < 7: nꢍꢎc ꢢꢗꢀꢡnh acid  
pH = 7: nꢍꢎc ꢢꢗꢀꢡnh trung ꢂꢼa  
pH > 7: nꢍꢎc ꢢꢗꢀꢡnh bazơ  
ꢃꢄꢂꢃkim (mg l/l): ꢓꢏc trng bi ꢢꢝc mui nhbicacbonat, gumat, cacbonat, hyrat…phân  
bit ꢓꢄꢀkim theo tên ꣁꢴi ꢢꢫa mui.  
ꢃꢄꢂꢃoxy ꢖꢗa (mg O2/l): ꢓꢏc trng bi nng ꢓꢄꢀꢢc cht hu cơ ꢂꢼa tan ꢅꢆꢀ1 sꢙꢀcht vô cơ dꢵꢀ  
oxy ꢂꢗa.  
ꢃꢘꢇ