Ứng dụng phần mềm editplus xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu số phục vụ giảng dạy thực hành điện, điện tử

NG DNG PHN MM EDITPLUS XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN  
HTHNG TÀI LIU SPHC VGING DY THC HÀNH  
ĐIỆN, ĐIỆN TỬ  
Phm Hoàng Nam, Phm Mnh Toàn, Nguyn Tiến Dũng  
Vin Kthut và Công nghệ, Trƣờng Đại hc Vinh  
TÓM TT  
Trong báo cáo này, chúng tôi gii thiu nghiên cu vxây dng mt tài liu ging dy dng sbng cách  
điều chnh phn cng và phn mm ca hãng LUCAS NULLE thông qua sdng phn mm EditPlus.  
Nghiên cu của chúng tôi đã đƣợc áp dng trong vic ging dy hc phn thực hành điện-điện tvà kết  
quả sơ bộ đã cho thấy tính hiu qutrong việc đ y nhanh quá trình hc tp ca sinh viên. Nghiên cu ca  
chúng tôi có thể đƣợc phbiến và mrng cho tt ccác mô-đun trong giảng dy Kthuật Điện và Điện  
t.  
Tkhóa: EditPlus, hƣng dn thực hành điện, Lucas Nulle, tài liu s.  
1. GII THIU  
Các nghiên cu và ng dng công nghệ thông tin trong đổi mới phƣơng pháp dạy hc rất đa dạng và  
phong phú nhƣng thƣờng tp trung vào mt số hƣớng nghiên cu chính bao gm xây dng các bài ging  
và giáo trình điện t; sdng các phn mm xlí sliu cho các môn hc chuyên ngành nhƣ CAD/CAM,  
MATLAB, AutoCAD, PW...; shóa ngân hàng câu hi thi và các phn mm trc nghim khách quan;  
mức độ cao hơn là việc xây dng các phn mm mô phng và các phòng thí nghim o. Một hƣớng  
nghiên cu khác là khai thác tối đa những tính năng tuyệt vi ca Internet xây dng các trang Web hc  
tp, mt công cvô cùng hu dng và hp dẫn đối với sinh viên cũng nhƣ giáo viên, cho phép hoạt động  
dy và hc hết sc linh hoạt nhƣ học tp txa, tkiểm tra và đánh giá qua mạng [1,2].  
ng dng công nghthông tin xây dng và phát trin hthng tài liu số, đổi mới phƣơng pháp giảng dy  
theo định hƣớng nâng cao rèn luyn kỹ năng thực hành trong dy hc bậc đại hc nói chung và ngành  
công nghkthuật điện, điện tử nói riêng trong đó có lĩnh vc thc hành, thí nghim là cn thiết. Trong  
bài báo này, chúng tôi nghiên cu ng dng phn mềm EditPlus để xây dng mt hthng tài liu strên  
cơ sở phát trin hthng tài liu và thiết bthc hành ca LUCAS NULLE. Hthng tài liu sca chúng  
i đề xut là mt sn ph m phn mm dy học đƣợc thiết kế và xây dựng trên cơ sở phát trin, ci tiến từ  
phn mềm LUCAS NULLE theo định hƣớng phù hp với chƣơng trình đào tạo đang sử dng nhằm đáp  
ng nhu cu hc tp mt cách mm do, chú trng yếu tcng tác và chia stài nguyên,...tạo điều kin và  
môi trƣờng giúp sinh viên hc tập đa dạng và linh hoạt hóa các phƣơng thức hc tp. Kết qunghiên cu  
đƣợc sdng trong ging dạy và hƣớng dn thực hành điện, điện t, góp phn nâng cao chất lƣợng ging  
dy và nghiên cu khoa hc cho cán b, ging viên, sinh viên.  
1482