Hình tượng người phụ nữ trong tranh cổ động Việt Nam Đề tài lao động sản xuất từ 1945 đến 1986