Ứng dụng lý thuyết liên văn bản trong việc dạy học ngữ văn

DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015  
ng dng lý thuyết liên văn bản  
trong vic dy hc ngữ văn  
ThS. Nguyễn Nhật Huy *  
Tóm tt  
Liên văn bản là mt trong nhng lý thuyết trng tâm ca thế kỉ XX. Nó đã mở ra  
mt quan nim mi về văn bản và cách tiếp cận văn bản. Văn bn giờ đây không còn là  
mt thể độc lp, bó hp na mà mrng ra vô tn với trường liên tưng của người đọc.  
Phần 1: sơ lược vkhái niệm Liên văn bn  
Phn 2: hn chế và gii pháp trong vic ng dụng Liên văn bn  
Bài viết mun thông qua vic tìm hiu các quan nim về Liên văn bản để chra  
nhng hn chế và gii pháp trong vic dy hc ngữ văn trong nhà trường:  
Phn 3: ng dng lý thuyết vào dy hc tác phẩm “Đời thừa” của nhà văn Nam Cao.  
Văn học và nghthut luôn vận động phát trin không ngng theo dòng chy ca  
lch s. mi thời đại, người đọc, người hc li có những con đường riêng để khám phá  
giá trca tác phẩm văn học. Trong những năm gần đây, việc nghiên cu lý thuyết văn  
học phương Tây ở Việt Nam đã đạt được nhiu thành tựu đáng kể. Các vấn đề lý lun mà  
trước thời kì Đổi mi bị lãng quên nay được các nhà nghiên cu xem xét li mt cách  
khách quan và khoa hc. Tuy nhiên, nhng thành tựu đó lại chưa thật sự được vn dng  
phbiến vào dy hc ngữ văn trong nhà trường. Vi bài viết này, tôi mun thmnh dn  
áp dng lý thuyết văn học phương Tây mà cụ thể là Liên văn bn vào vic ging dy trong  
các cp hc. Bài viết này thnghiên cu vic áp dng mt trong nhng lý thuyết mi ca  
văn học phương Tây vào việc dy hc Ngữ văn trong nhà trường phthông Vit Nam.  
Đó là lý thuyết về Liên văn bản.  
1. Vài nét vlý thuyết Liên văn bản  
Liên văn bản là mt khái niệm được sdng rng rãi nht trong giới phê bình văn  
hc thế gii na cui thkXX và những năm đầu thế kXXI. Có thnói vic phát hin  
ra liên văn bản đã tạo nên mt cuộc “cách mạng” trong tư duy văn học, thay đổi mt cách  
mnh mcác quan nim về văn chương.  
Vi tm ảnh hưởng như vậy, liên văn bản được xem là hướng tiếp cn khquan  
không chỉ trong văn học mà còn có thvn dng vào phê bình các lĩnh vực nghthut  
khác nhau như: điện nh, âm nhc...  
* Trường Đại học Sư phạm - Đại hc Thái Nguyên  
225  
DHTH & DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015  
Cho đến nay, văn bản được dùng vi nhiu phạm vi, góc độ khác nhau. Với nghĩa  
thông thường, văn bản là tên gi chnhng tài liu, bài viết được in ấn, lưu hành hàng  
ngày trong giao tiếp (mt bài báo, một công văn, một tp tài liu, mt quyết định,…). Với  
nghĩa là một thut ngngôn nghọc, văn bản là mt trong những đơn vị phc tp, có  
nhiu cách hiểu và định nghĩa khác nhau. Cùng với quan niệm như vậy về văn bản, phê  
bình văn học trước đây coi tác gitrở thành người “độc sáng”, là “đấng quyền năng” chi  
phi toàn btác phm của mình. Trên “hòn đảo” văn bản đó, nhà văn là một “vị chúa”  
sáng to nên tt cả, còn người đọc vi tác phm chgivai trò tiếp nhn thụ động. Vic  
tiếp cận văn bản đơn chiều như vậy làm cho ý nghĩa của tác phm bhn chế, có phn  
cng nhc, làm mất đi nhiu giá trhàm n ca nó.  
Vi sự ra đời ca khái niệm liên văn bản về cơ bản chúng ta có thhiu: Chiu  
ngang (chth- người nhn) và chiu dọc (văn bản – văn cảnh) cùng hin din: mi từ  
(văn bản) là mt giao tuyến ca từ (các văn bản) nơi mà ít nhất mt từ khác (văn bản  
khác) có thể đọc được. Kristeva quy cho văn bản trong gii hn ca hai trc: mt trc  
ngang kết ni gia tác giả và người đọc văn bản, và mt trc dọc được kết ni giữa văn  
bn với các văn bn khác.  
Như vậy, Kristeva trong công trình “ ord, Dialogue and Novel” (Từ, đối thoi và  
tiu thuyết) tuyên brng mỗi văn bản được bắt đầu dưới quyn lc ca nhng cuộc đối  
thoi. Quan nim về liên văn bản nhc chúng ta mỗi văn bản luôn tn ti trong mi quan  
hvi những văn bản khác, với người đọc và tác gi. Nó to thành mt chui bt tn và  
văn bản trnên vô biên trong sám chỉ đó.[34,7]  
Tsphân tích phn trên, chúng ta có thể định nghĩa ngắn gn: Liên văn bản là  
liên kết các văn bản trong một văn bản qua ssáng to và tiếp nhn của người đọc vi  
tính đối thoi mt cách ý thc hay vô thc.  
2. Hin trng và gii pháp ng dng lý thuyết Liên văn bản trong dy hc Ngữ  
văn  
Trli vi vấn đề ứng dng Liên văn bản trong ging dạy văn học, chúng ta có thể  
nhn ra rng:  
Thnht, vic dạy văn của Vit Nam từ xưa đã có sử dng lý thuyết này nhưng đó  
là ssdng không ý thc và chdng mt cấp độ nào đó. Trong các cấp độ ca Liên  
văn bản có yếu ttrích dẫn và người dy khi làm một thao tác so sánh hay mượn ý ca  
mt bài bình giảng là đã ít nhiều thc hiện thao tác Liên văn bản. Nhưng như vậy là còn  
quá ít i so vi tm vóc ca lý thuyết này. Hn chế ở đây chính là người dy vn quan  
nim về văn bn theo lối cũ coi tác phẩm là mt th