Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài giảng 3 - Nguyễn Quang Nam (Phần 1)

408001  
Biến đổi năng lượng đin cơ  
Ging viên: TS. Nguyn Quang Nam  
2012 – 2013, HK2  
Bài ging 3  
1
Hthng đin cơ – Gii thiu  
Mch tvi mt phn tchuyn động sẽ được kho sát.  
Mô hình toán cho các hthng đin cơ thông stp  
trung sẽ được rút ra.  
Mt hay nhiu hcun dây tương tác để to ra lc hay  
mômen trên hệ cơ sẽ được kho sát.  
Bài ging 3  
2