Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Hồ Phạm Huy Ánh (Phần 2)

BÀI GING  
Biến Đổi Năng Lượng Đin Cơ  
TS. HPhm Huy Ánh  
March 2010  
Lecture 2  
1
HThng Đin Xoay Chiu Ba Pha  
¾ Đin áp ba pha trong lưới đin xoay chiu ba pha cân bng thtự  
thun (kí hiu a-b-c) được biu din như sau:  
ωt 1200  
)
vcc' = Vm cos  
(
ωt +1200  
)
vaa' = Vm cos  
(
ωt  
)
vbb' = Vm cos  
(
¾ Đin xoay chiu ba pha có hai cách mc : Đấu Y và Đấu Δ  
Vi đấu Y, 3 ngõ a’, b’, và c’ được chp chung cho ta đầu ra trung tính n.  
a
ia  
Ba thành phn dòng ia, ib, và ic là ba  
dòng dây được cp tba ngun pha  
tương ng. in là dòng dây trung tính.  
+
n
in  
ib  
c
b
ic  
Lecture 2  
2
HThng Đin Xoay Chiu Ba Pha (tt)  
Vi đấu Δ, a’ được đấu vi b, b’ được đấu vi c. Vì vac’ = vaa’(t) + vbb’(t) +  
vcc’(t) = 0, như đã kim chng qua biu thc lượng giác, nên c’ được đấu  
vi a.  
ia  
c’ a  
¾ Các đại lượng DÂY và PHA  
Vì cngun và ti ba pha đều có thể  
được Đấu Y hay Đấu Δ , lưới đin xoay  
chiu ba pha có tng cng bn kiu kết  
ni (ngun-ti): Y-Y; Y-Δ; Δ-Y và Δ-Δ.  
ib  
a’  
c
b’  
b
ic  
Lưới đin xoay chiu ba pha cân bng thtthun Y-Y :  
Van = Vφ 00  
Vbn = Vφ 1200  
Vcn = Vφ 1200  
Lecture 2  
3