Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài: Giới thiệu

Biến đổi năng lượng  
điện cơ  
-Giới thiệu môn học  
-Giới thiệu về hệ thống điện  
-Vector pha và mạch công suất 3 pha  
Bộ môn Thiết bị điện  
Biến đổi năng lượng điện cơ  
Giới thiệu môn học  
Tên môn học: Biến đổi năng lượng điện cơ  
Phân phối giờ: 42LT  
Số tín chỉ: 2  
Đánh giá:  
Điểm thứ 1 (30%) Kiểm tra viết giữa kỳ (60')  
Điểm thứ 2 (10%) Bài tập – Thảo luận trên lớp.  
Điểm thứ 3 (60%) Thi viết cuối kỳ (90')  
Trang web cá nhân: www4.hcmut.edu.vn/~nntu  
Bộ môn Thiết bị điện  
Biến đổi năng lượng điện cơ  
Tài liệu tham khảo  
[1] Power Circuits and Electromechanics; M.A.  
Pai, Stipes Publishing, Champaign- 2004. Mã số Thư  
viện: 907 796  
[2] Electric Machinery; A. E. Fitzgerald_ Mc Graw  
Hill Editions - 2003.  
[3] Electrical Machinery Fundamentals ; S J  
Chapman, McGraw-Hill, 4th Edition.  
[4] ElectroMechanical Motion Devices; Paul C.  
Krause, Oleg Wasynczuk; Mc Graw Hill Editions -  
2002.  
Bộ môn Thiết bị điện  
Biến đổi năng lượng điện cơ  
Nội dung  
Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điện- hệ thống điện cơ  
Chương 2: Vectơ pha và mạch công suất 3 pha  
Chương 3: Mạch từ- Hỗ cảm- Máy biến áp  
Chương 4: Giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng  
Chương 5: Ổn định các hệ thống điện cơ  
Chương 6: Máy điện đồng bộ  
Kiểm Tra Giữa Học Kì  
Chương 7: Máy không đồng bộ  
Chương 8: Máy một chiều  
Chương 9: Các máy điện - cơ cấu chấp hành công suất nhỏ  
Chương 10: Các máy điện công suất nhỏ  
Chương 11: Các vấn đề kĩ thuật trong vận hành máy điện  
Bộ môn Thiết bị điện  
Biến đổi năng lượng điện cơ