Bài tập Cơ học lưu chất (Có lời giải)

CHƯƠNG1. CƠ Sꢂ Lꢃ THUYꢄT CꢅA LƯU CHꢆT  
2. BꢀI TꢁP  
Bài 1. Tìm khối lượng riêng của NH3 lỏng ở 20 oC ?  
Cách giải  
kg  
Tra bảng 1 – 2 trang 9 – T1- [7] ta có = 610 m3  
Bài 2. Tìm khối lượng riêng của H2O ở 20 oC và 70 oC  
Cách giải  
Tra bảng 1.5 trang 11 – T1- [7]  
Ta có:  
kg  
- 20 = 998,23  
m3  
kg  
m3  
- 70 = 977,81  
CHƯƠNG 1. CƠ Sꢂ Lꢃ THUYꢄT CꢅA LƯU CHꢆT  
2. BꢀI TꢁP  
Bài 3. Tìm khối lượng riêng của dung dịch HCl – H2O ở 40 oC  
và nồng độ 22%  
Cách giải  
kg  
m3  
Tra bảng 1.12 trang 17 – T1- [7] Ta có: = 1,0986  
Bài 4. Tìm độ nhớt động lực của nước ở 10 oC và 60 oC  
Cách giải  
Tra bảng 1.102 trang 94 – T1 – [7] Ta có:  
N
- 10 = 1,308.10-3  
S
2
m
N
- 60 = 0,4688.10-3  
S
2
m
CHƯƠNG1. CƠ Sꢂ Lꢃ THUYꢄT CꢅA LƯU CHꢆT  
2. BꢀI TꢁP  
Bài 5. Chuyển đổi từ độ nhớt động lực sang độ nhớt động học  
của nước ở 60 oC  
CHUONG II:TĨNH HỌC LƯU CHꢆT  
Bài 1. Tìm áp suất tác dụng lên đáy bình chứa hình trụ,  
biết h = 2m, lưu chất là nước có = 1000 kg/m3  
Bài giải