Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Hồ Phạm Huy Ánh (Phần 4)

BÀI GING  
Biến Đổi Năng Lượng Đin Cơ  
TS. HPhm Huy Ánh  
March 2010  
Lecture 4  
1
Máy Biến Thế – Gii Thiu Chung  
¾ Dùng truyn ti năng lượng đin tsơ qua ththông qua mch từ  
có thbiến thiên theo thi gian.  
¾ Các ng dng: được dùng rng rãi trong vin thông và đin lc.  
¾ Trong truyn ti, phân phi và khai thác năng lượng đin: để tăng  
hoc gim áp xoay chiu tn skhông đổi (50/60 Hz), vi công sut